“KADIN ÖNCE YAŞAMAK İSTER”

Kadına yönelik şiddet olgusunu dünyanın gündemine taşımak, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” olarak kabul edilmiştir.

Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir. Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak, herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliği, gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesidir. “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kadınların cinsiyet ayrımcılığına ve bunun bir görünümü olan toplumsal cinsiyete dayalı şiddete başkaldırısının önemli simgelerinden biridir.

Hayatın her alanında görülen, toplumsal sınıf, kültür, ulus, ırk ayırt etmeksizin evrensel bir nitelik taşıyan ve gittikçe de hızla artıp yaygınlaşan kadına yönelik şiddet, her şeyden önce bir insan hakları ihlali ve halk sağlığı problemidir. Kadınlar ve kız çocukları ev içi şiddet, cinsel taciz ve istismar, tecavüz, zorla evlendirme, ‘namus’ bahanesiyle işlenen cinayetler gibi şiddetin türlü çeşidine maruz kalmaktadır. Bu bağlamda kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadele için öncelikle hukuksal düzlemde gerekli tüm önlemlerin ivedilikle alınması ve hayata geçirilmesi gereklidir. Bu noktada şiddete uğrayanı koruyucu ve ikincil mağduriyetleri önleyici, şiddet uygulayanı ise etkin biçimde kovuşturmayı sağlayacak mekanizmalar hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun her kesimiyle işbirliği halinde farkındalık yaratacak sosyal politikaların üretilmesi ve bunlar için mali kaynak ayrılması da elzemdir. Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki en önemli konunun ataerkil engelleri kaldırıp hayatın her alanında (ailede, çalışma hayatında, eğitimde, siyasi katılımda) toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak olduğu unutulmamalıdır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, kadınların insan hakları temelinde şiddetten uzak bir biçimde sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta hak ettikleri yere geldikleri eşit bir dünya özlemini bir kez daha dile getirmekteyiz.